Aansprakelijkheden

Oplossingen

 

 • Verzekering BA onderneming
 • Verzekering beroepsaansprakelijkheid
 • Verzekering objectieve aansprakelijkheid (wettelijk)
 • Verzekering tienjarige aansprakelijkheid (wettelijk)
 • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)
 • Garantieverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid

 

 

Welke risico's dekt de hoofdverzekering BA Uitbating?

Tijdens het uitvoeren van uw bedrijfsactiviteiten kan er altijd iets mis gaan: tijdens een huisbezoek breekt u een dure vaas, één van uw monteurs maakt bij een herstelling per ongeluk een kras op de wagen van een klant, … In al die gevallen kan het slachtoffer u en uw onderneming aansprakelijk stellen.

Een verzekering BA Uitbating dekt zo’n schade die onopzettelijk toegebracht wordt aan derden tijdens de activiteiten van de onderneming:

 • schade veroorzaakt door goederen die de onderneming toebehoren of die ze onder haar hoede heeft (gebouwen, machines, voertuigen, gehuurde of toevertrouwde voorwerpen, …);
 • schade veroorzaakt door prestaties die de onderneming levert;
 • schade veroorzaakt door personen die voor de onderneming instaan: personeel, zaakvoerder, vennoten, uitzendkrachten, stagiaires, jobstudenten, bestuurders, vrijwilligers, …

De verzekering BA Uitbating komt wel enkel tussen voor uw zogenaamde buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden. Schade die voortvloeit uit de uitoefening van een dienst of de aflevering van een product, dient verzekerd te worden via de waarborgen BA Na Levering en Beroepsaansprakelijkheid.

Welke risico's dekt een aanvullende verzekering BA Na Levering?

Een verzekering BA Na Levering is een nuttige uitbreiding op de polis BA Uitbating. Wanneer een andere partij na de levering van uw producten of uitgevoerde werken een schadegeval ondervindt, dan kan die u daarvoor aansprakelijk stellen. De verzekering BA Na Levering dekt de schade die u veroorzaakt heeft.

Enkele voorbeelden van zulke schadegevallen:

 • Eén van uw installateurs heeft een wasmachine verkeerd aangesloten. De eerste keer dat uw klant zijn nieuwe wasmachine wil gebruiken, loopt hij daardoor waterschade op.
 • U herstelt een elektrische kachel bij een klant. Enkele dagen later breekt er brand uit door een slecht geïsoleerde draad.

Belangrijk om te weten is wel dat enkel de gevolgschade gedekt is. De schade aan het geleverd product zelf of het verlies van werk wordt niet vergoed.

Waarop moet u letten bij het afsluiten van een verzekering BA Na Levering?

Net als in uw polis BA Uitbating dient de aard van uw bedrijfsactiviteiten heel nauwkeurig omschreven te worden. Enkel zo bent u zeker dat uw verzekering BA Na Levering een goede bescherming biedt.

Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

 

 

Welke risico's dekt een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder van een vennootschap of vzw kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten die u maakt bij de uitvoering van uw bestuursfunctie. De strenger wordende wetgeving maakt dat risico alleen maar groter. Een verkeerde investeringsbeslissing, een faillissement, het te laat of niet neerleggen van jaarrekeningen, een verzekering die u vergat af te sluiten: het zijn maar enkele voorbeelden van schades die aandeelhouders en derden op u kunnen verhalen. Om te vermijden dat uw privévermogen aangesproken wordt bij een schadeclaim, zorgt u best voor een verzekering die uw bestuursaansprakelijkheid dekt.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering – ook gekend als D&O-verzekering (Directors & Officers) –  dekt niet enkel uw persoonlijke financiële risico’s door bestuursfouten. Ze vergoedt ook de verdedigings- en gerechtskosten als u zich voor de rechtbank moet verantwoorden.

Waarop moet u letten bij het afsluiten van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders wordt best onderschreven door de vennootschap of vereniging. Door één polis af te sluiten zijn immers alle vroegere, huidige én toekomstige bestuurders beschermd.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mag u niet verwarren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beide verzekeringen dekken andere risico’s: waar de bestuurdersverzekering de bestuurder beschermt als die in zijn persoonlijk vermogen wordt aangesproken bij bestuursfouten, vrijwaart de beroepsaansprakelijkheidsverzekering het vermogen van de onderneming bij een schade gerelateerd aan haar activiteiten.

Tienjarige aansprakelijkheid (wettelijk)

 

 

Welke risico's dekt een verzekering Tienjarige aansprakelijkheid?

De decenale verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de actoren die bij een bouwproject betrokken zijn, en dat voor een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken. Zowel onroerende werken als intellectuele prestaties met betrekking tot de bouwwerken zijn verzekerd. Opgelet: voor de dekking van uw beroepsaansprakelijkheid is een andere verzekering van toepassing!

De dekking is beperkt tot gebreken in de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer die de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengen. Zuiver esthetische schade en zuiver immateriële schade zijn uitgesloten.

De verzekering vergoedt de waarde van de wederopbouw, met een begrenzing op 500.000 euro (gekoppeld aan de ABEX-index). Ligt de wederopbouwwaarde van uw bouwwerk hoger dan een half miljoen euro en wilt u die waarde volledig laten verzekeren? Dan moet u een hoger verzekerd bedrag laten opnemen in de bijzondere voorwaarden van uw polis.

Wettelijk verplichte verzekering voor wie?

Tot enkele jaren geleden was een verzekering tienjarige aansprakelijkheid enkel verplicht voor architecten. De Wet Peeters heeft daar op 1 juli 2018 verandering in gebracht. Sindsdien moeten ook veel andere actoren en dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige aansprakelijkheid verplicht laten verzekeren bij bepaalde woningbouwprojecten:

 • architecten,
 • aannemers,
 • studiebureaus (stabiliteit),
 • stabiliteitsingenieurs,
 • stedenbouwkundigen (behalve als ze werken voor een overheidsdienst die deze verzekering voorziet),
 • projectmanagers,
 • interieurarchitecten (renovatie-stabiliteit).

Voor andere bouwactoren geldt de verplichting niet:

 • studiebureaus en ingenieurs voor speciale technieken,
 • landmeters-experten,
 • gezondheids- en veiligheidscoördinatoren,
 • milieudeskundigen,
 • landschapsarchitecten,
 • energiedeskundigen (EPB-certificatoren),
 • auditeurs,
 • quantity surveyors,
 • bouwpromotoren en projectontwikkelaars.

Hoewel zij niet verplicht zijn om een decenale verzekering af te sluiten, is het ook voor hen wel aangeraden: ook al deze partijen kunnen bij een schadegeval immers aansprakelijk gesteld worden.

Wettelijk verplichte verzekering voor welke bouwwerken?

De wettelijke verplichting om een decenale verzekering te onderschrijven, geldt slechts voor een beperkt aantal bouwwerken:

 • voor de renovatie of bouw van een woning (een gebouw bestemd voor bewoning)
 • die in België gelegen is
 • waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is
 • en waarvoor na 1 juli 2018 een bouwvergunning werd afgeleverd.

Objectieve aansprakelijkheid (wettelijk)

 

 

Wettelijke verplichting voor publiek toegankelijke inrichtingen

Wanneer in een publiek toegankelijke zaak een ontploffing plaatsvindt of brand ontstaat, kunnen slachtoffers een schadevergoeding eisen van de uitbater. Daarbij hoeven ze zelfs niet te bewijzen dat die in de fout is gegaan: “objectieve aansprakelijkheid” houdt in dat de uitbater verplicht is om de schade te vergoeden.

Omdat een gewone brandverzekering of een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in zo’n geval niet volstaat, zijn uitbaters van openbare gelegenheden bij wet verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten.

Voor welke inrichtingen bestemd?

Een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid biedt bescherming voor de volgende inrichtingen:

 • restaurants en cafés (met een oppervlakte van min. 50m²),
 • hotels en jeugdherbergen,
 • kantoorgebouwen (van min. 500 m²),
 • cultuurcentra, evenementenhallen, sportzalen en polyvalente zalen,
 • verzorgingsinstellingen en rusthuizen,
 • onderwijsinstellingen,
 • verkoopruimtes (groter dan 1.000 m²)

Welke risico’s dekt een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid?

De objectieve BA-verzekering komt – tot een bepaald plafond – tussen voor de lichamelijke, materiële en immateriële schade die slachtoffers oplopen door brand of ontploffing in een publiek toegankelijke instelling. Ook reddingskosten en kosten en honoraria van advocaten en experts worden binnen de grenzen van het verzekerde bedrag vergoed.